Biblioteka Managera. Książki, które zwiększą Twoją efektywność.

To lista tytułów, która powstała, aby ułatwić Ci wybór książki rozwijającej kompetencje przywódcze. Znajdziesz w niej dwa klasyki dotyczące zarządzania zespołem i sześć nieoczywistych propozycji.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

Prosimy kliknąć pola (checkboxy) zgodnie ze swoim wyborem. Kliknięcie (zaznaczenie) pola (checkboxa) przy danym zapytaniu oznacza wyrażenie zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Hentoku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@hentoku.pl.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z usługą newsletter

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hentoku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812455 NIP 7010953722 , REGON 384811258, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 z („Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
a. listownie na adres: Hentoku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa lub
b. elektronicznie na adres e-mail: kontakt@hentoku.pl lub
c. telefonicznie pod numerem: 606 –756 –731.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu:
a. świadczenia na Pana/Pani rzecz usługi wysyłki newslettera (który będzie zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach i usługach Administratora) na podany przez Pana/Panią adres e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usługi wysyłki newslettera), której Pan/Pani jest stroną;
b. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do subskrypcji newslettera (niepodanie adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości otrzymania newslettera).
5. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Okres przechowywania danych osobowych]
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
7. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

[Kategorie odbiorców danych]
8. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Prawa]
11. Przysługuje Panu/Pani:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo żądania ich sprostowania;
c. prawo żądania ich usunięcia;
d. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
e. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła, innemu administratorowi;
f. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 2).
13. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu znajdzie Pan/Pani informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.