Pytanie dla managera

Wierzymy, że pytania potrafią otworzyć kolejne drzwi w głowie i doprowadzić do nowych wniosków. Ostatnie miesiące zweryfikowały pracę wielu liderów, wrzucając większość z nich na nieznane wody pracy zdalnej.

Stworzyliśmy dla  Was 30 pytań dla managera.

To pytania, które na co dzień zadajemy naszym klientom podczas konsultacji, na sesjach coachingowych, czy warsztatach.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

Prosimy kliknąć pola (checkboxy) zgodnie ze swoim wyborem. Kliknięcie (zaznaczenie) pola (checkboxa) przy danym zapytaniu oznacza wyrażenie zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Hentoku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@hentoku.pl.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z usługą newsletter

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Hentoku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812455 NIP 7010953722 , REGON 384811258, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 z („Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
a. listownie na adres: Hentoku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa lub
b. elektronicznie na adres e-mail: kontakt@hentoku.pl lub
c. telefonicznie pod numerem: 606 –756 –731.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu:
a. świadczenia na Pana/Pani rzecz usługi wysyłki newslettera (który będzie zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach i usługach Administratora) na podany przez Pana/Panią adres e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usługi wysyłki newslettera), której Pan/Pani jest stroną;
b. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do subskrypcji newslettera (niepodanie adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości otrzymania newslettera).
5. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Okres przechowywania danych osobowych]
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
7. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

[Kategorie odbiorców danych]
8. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Prawa]
11. Przysługuje Panu/Pani:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo żądania ich sprostowania;
c. prawo żądania ich usunięcia;
d. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
e. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła, innemu administratorowi;
f. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 2).
13. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu znajdzie Pan/Pani informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.