Polityka prywatności strony internetowej www.hentoku.pl

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
  4. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
  5. PRAWA AUTORSKIE
  6. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.hentoku.pl (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa warunki korzystania z usługi świadczonej przez Administratora drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.hentoku.pl, przez osoby odwiedzające stronę internetową www.hentoku.pl (dalej jako: „Użytkownik”).

1.   Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.hentoku.pl.


1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Hentoku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812455 NIP 7010953722 , REGON 384811258, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@hentoku.pl, numer telefonu: 606 –756 –731 (dalej jako: „Administrator”).


1.3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge w wersji aktualnej 2 lata wstecz lub nowszej, oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024×768.


1.4. Dane osobowe korzystających ze strony internetowej www.hentoku.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).


1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej www.henoku.pl lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.


2.2. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.hentoku.pl.


2.3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej.


2.3.1. Dane osobowe w zakresie imienia i adresu email osoby, która zapisała się do newslettera, będą przetwarzane w celu:


a) świadczenia na jej rzecz usługi wysyłki newslettera (który będzie zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach i usługach Administratora) na podany przez tą osobę adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usługi wysyłki newslettera), której osoba, która zapisała się do newslettera jest stroną;


b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która zapisała się do newsletter a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.


2.3.2. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email osoby, która skorzystała z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.hentoku.pl, będą przetwarzane w celu:


a) komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;


b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.


2.3.3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, kraju, adresu, adresu email, nr telefonu osoby, która korzysta z usług polegających na odbyciu sesji lub konsultacji, będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usługi polegającej na odbyciu sesji lub konsultacji i wykonania tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;

b) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;

c) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która korzysta z usług Administratora a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

c) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która korzysta z usług Administratora a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.4. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, kraju, adresu, adresu email, nr telefonu osoby, która korzysta z usług polegających na założeniu i utrzymaniu konta na stronie internetowej www.hentoku.pl, będą przetwarzane w celu:


a) zawarcia z Administratorem umowy o wykonanie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i utrzymaniu konta na stronie internetowej www.hentoku.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;

b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która korzysta z usług polegających na założeniu i utrzymaniu konta a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.


2.3.5. Dane osobowe w zakresie nazwa (nick), adres email osoby, która korzysta z usługi polegającej na możliwości dodawania komentarzy na stronie internetowej www.hentoku.pl, będą przetwarzane w celu:


a) zawarcia z Administratorem umowy o wykonanie usługi polegającej na możliwości dodawania komentarzy na stronie internetowej www.hentoku.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;


b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która korzysta z usługi polegającej na możliwości dodania komentarza a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.


2.3.6. Dane osobowe Użytkownika strony internetowej www.hentoku.pl pozyskane przy pomocy plików Cookies, będą przetwarzane w celu:


a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony www.hentoku.pl i funkcjonalności na niej dostępnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora), której osoba, która zamówiła usługę jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy;


b) wykonywania przy użyciu Google Analytics pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.hentoku.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest wykonywanie pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.hentoku.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy;


c) zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.hentoku.pl oraz pomagają w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest zbieranie zagregowanych statystyk w celu zrozumienia sposobu korzystania ze strony internetowej www.hentoku.pl i poprawa jej funkcjonalności i zawartości;


d) rozwoju strony internetowej www.hentoku.pl, w tym optymalizacja jej funkcjonalności pod zachowania Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest rozwój własnego produktu (strony internetowej www.hentoku.pl);


e) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem strony internetowej www.hentoku.pl a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.


2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usług przez Administratora).


2.5. Wobec osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.


2.6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 2.3.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.


2.7. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.


2.8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.


2.9. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików Cookies tych podmiotów, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. W innym zakresie Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych przez siebie danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

2.10. Ewentualne przekazywanie danych osobowych do podmiotów, mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, będzie miało miejsce na podstawie standardowych klauzul umownych zapewniających stopień ochrony zagwarantowany przepisami RODO.


2.11. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.


2.12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.


2.13. Administrator może publikować na stronie internetowej www.hentoku.pl informacje handlowe, bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

3. Cookies i dane eksploatacyjne

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) (dalej jako: „Cookies”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową www.hentoku.pl, Szczegółowe informacje dot. plików Cookies znajdują się m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.


3.2. Co do zasady pliki Cookies same w sobie nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w plikach Cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych udostępnianiem Użytkownikowi strony internetowej www.hentoku.pl, o których mowa poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W sytuacji gdy dane gromadzone przy użyciu plików Cookies stanowią dane osobowe, Administrator przetwarza je wyłącznie na podstawach prawnych przewidzianych w RODO, o czym mowa w pkt 2.3.6. powyżej.


3.3. W ramach strony internetowej www.hentoku.pl są wykorzystywane następujące pliki Cookies:


3.3.1. pliki Cookies Administratora:


a) sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);


b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej;


3.3.2. pliki Cookies podmiotów trzecich.


3.4. Administrator może przetwarzać dane (w tym dane osobowe) zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.hentoku.pl w następujących celach:


3.4.1. uwierzytelnienia Użytkownika strony internetowej www.hentoku.pl;


3.4.2. umożliwienia Użytkownikowi pozostawienia komentarza na stronie internetowej www.hentoku.pl;


3.4.3. weryfikacji, czy Użytkownik widział wyskakujące okienko (tzw. Pop-up) i kiedy ponownie wyświetlić wyskakujące okienko dotyczące ustawień;


3.4.4. prowadzenia działań marketingowych (w tym remarketingu), w szczególności w celu prezentowania Użytkownikowi wyłącznie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom;


3.4.5. pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.hentoku.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy;


3.4.6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej www.hentoku.pl;


3.4.7. rozwoju strony internetowej www.hentoku.pl, w tym optymalizacja jej funkcjonalności pod kątem zachowań Użytkowników;


3.5. Informację o plikach Cookies wykorzystywanych na stronie internetowej www. www.hentoku.pl można znaleźć w przeglądarce internetowej poprzez kliknięcie [].


3.6. Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej www.hentoku.pl jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej www.hentoku.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną www.hentoku.pl, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


3.7. Na stronie internetowej www.hentoku.pl wykorzystywane są pliki Cookies podmiotów trzecich, tj. pliki Cookies funkcjonujące w ramach strony internetowej www.hentoku.pl i wykorzystywane przez podmioty trzecie, z których usług Administrator korzysta, aby wspierać i koordynować funkcjonalności strony internetowej www.hentoku.pl. Podmioty trzecie wykorzystują zgromadzone informacje w celu współpracy z Administratorem, jednakże mogą korzystać z nich także dla swoich własnych celów. Zgromadzone dane mogą zawierać informacje mówiące, w jaki sposób Użytkownik używasz stron internetowych podmiotów trzecich i mogą zezwalać im na rozpoznawanie ich użytkowników. Więcej informacji na temat plików Cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.


3.8. Administrator korzysta z usług i narzędzi innych firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (w tym remarketingu). W związku z tym przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika zapisuje również pliki Cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Użytkownika. Pliki Cookies stosowane przez te podmioty trzecie mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym preferencjom, zainteresowaniom i potrzebom.


3.9. Administrator korzysta z usług następujących podmiotów trzecich, które stosują pliki Cookies na stronie internetowej www.hentoku.pl:

RodzajOpis
Google AnaliticsPliki Cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (dalej jako: „Google”) wykorzystywane przez Administratora dla celów zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.hentoku.pl oraz pomagają Administratorowi w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.
Więcej o dostawcy i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Piksel FacebookaPliki Cookies firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, 2 Dublin (dalej jako: „Facebook”) wykorzystywane przez Administratora w celu mierzenia skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników na stronie www.hentoku.pl. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.
Więcej o dostawcy narzędzia Facebook Piksel i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.
CloudflarePliki Cookies firmy Cloudflare, Inc.,101 Townsend St., San Francisco, California 94107 wykorzystywane przez Administratora w celu maksymalizacji zasobów sieciowych, zarządzania ruchem i ochrony witryn przed złośliwym oprogramowaniem, zintegowanym z platformą mailingową Mailerlite na stronie www.hentoku.pl. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.
Więcej o dostawcy plików cookies Cloudflare i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do
MailerlitePliki Cookies firmy (UAB “MailerLite” , J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania wykorzystywane przez Administratora w celu umożliwienia zapisu użytkowników do listy mailingowej na stronie www.hentoku.pl. Administrator będzie wykorzystywał te pliki Cookies wyłącznie, gdy Użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.
Więcej o dostawcy plików cookies MairletLite i stosowanych przez niego zasadach prywatności można znaleźć tutaj: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy


3.10. Podmioty trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki Cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji ze strony internetowej i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Użytkownicy mogą wyłączyć gromadzenie i używanie informacji o nich do obsługi targetowania reklam. Mechanizm umożliwiający Użytkownikom dokonanie wyboru znajduje się tutaj http://www.aboutads.info/choices oraz tutaj http://www.youronlinechoices.eu/.


3.11. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.hentoku.pl.


3.12. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies, które nie zawierają danych osobowych, może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.


3.13. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, m.in. tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647.


3.14. Na stronie internetowej www.hentoku.plzamieszczane są także linki do stron lub kanałów Administratora na zewnętrznych portalach internetowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową www.hentoku.pl. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na to, jakie dane gromadzą wskazani dostawcy. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików Cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez wskazanych dostawców oraz przysługujących Użytkownikowi praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik powinien zapoznać się z informacją o ochronie danych (polityką prywatności) odpowiedniego dostawcy. Jeśli Użytkownik nie chcesz, aby powyższe kanały społecznościowe zbierały informację o nim po wejściu na stronę www.hentoku.pl, przed wejściem na stronę powinien wylogować się z tych serwisów.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych

4.1. Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.hentoku.pl) niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.hentoku.pl.


4.2. Użytkownikowi przysługuje:


4.2.1 prawo dostępu do swoich danych osobowych;


4.2.2 prawo żądania ich sprostowania;


4.2.3 prawo żądania ich usunięcia;


4.2.4 prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;


4.2.5 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;


4.2.6 w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.


4.3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


4.4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.2.).


4.5. Nadto, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu Użytkownik znajdzie informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

5. Prawa autorskie

5.1. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne w ramach strony internetowej www.hentoku.plstanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.


5.2. Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej www.hentoku.pl wymaga zgody Administratora.


5.3. Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.


5.4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowejwww.hentoku.pl, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.


5.5. Z uwzględnieniem postanowienia pkt. 5.4. powyżej, wszystkie treści zamieszczone w ramach strony internetowej www.hentoku.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.

6. Zmiany polityki prywatności

6.1. Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.hentoku.pljeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:


6.1.1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;


6.1.2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;


6.1.3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.hentoku.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;


6.1.4. zmiana warunków korzystania z strony internetowej www.hentoku.pl niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;


6.1.5. konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Polityce prywatności.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Strona internetowa www.hentoku.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.hentoku.pl.


7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


7.3. Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.


7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145).


7.5. Kontakt we wszelkich sprawach w zakresie wsparcia oraz pomocy technicznej odbywa się poprzez wiadomości wysyłane na adres e-mail: kontakt@hentoku.pl.